Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Głosowanie uchwał w trybie indywidualnym

Szanowni Państwo

W związku z realizacją postulatów właścicieli lokali z ostatniego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej ANP1, Zarząd Wspólnoty przygotował pod głosowanie następujące uchwały:

Uchwała nr 05/15. Uzupełnienie składu zarządu WM ANP1. W związku z akcesem do pracy w Zarządzie Wspólnoty ANP1 Pani Jolanty Studnickiej, Zarząd postanowił poddać ten wniosek pod głosowanie. Pani Jolanta Studnicka pracowała już w Zarządzie naszej Wspólnoty i jest Państwu znana. Uzupełnienie składu Zarządu do pełnego składu jest wskazane ze względów organizacyjnych.

Uchwała nr 06/15. Dotycząca zmiany sposobu opomiarowania ciepła zużytego dla potrzeb centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych. W uchwale proponujemy zmianę sposobu opomiarowania ciepła zużytego dla potrzeb ogrzewania w lokalach mieszkalnych. Użytkowane obecnie podzielniki ciepła wymagają wymiany lub kalibracji. Rozważano przejście na system rozliczenia wg metrów kwadratowych. Jednak od końca przyszłego roku, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, wszystkie lokale muszą być opomiarowane. Dlatego dla rozliczenia kosztów energii cieplnej zużytej na ogrzanie mieszkań proponujemy zainstalowanie w lokalach indywidualnych ciepłomierzy. Ten sposób opomiarowania zapewni realne rozliczenie ciepła zużywanego w lokalach i będzie mniej kontrowersyjny niż obecnie stosowane podzielniki ciepła. Pozwoli również na opomiarowanie lokali, w których obecnie nie można zainstalować podzielników ciepła. Po zainstalowaniu ciepłomierzy WM nie będzie ponosiła kosztów odczytów i rozliczenia podzielników w kwocie 3852 zł rocznie. Koszty zakupu i montażu ciepłomierzy wyniesie około 600 zł na lokal i zostanie w całości pokryty z funduszu remontowego. Do czasu zainstalowania indywidualnych ciepłomierzy (październik, listopad?), lokale zostaną rozliczane wg metrów kwadratowych.

Uchwała nr 7/15. Zmiana uchwały nr 10/2010 w punktach dotyczących regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej. Konsekwencją zmiany urządzeń do opomiarowania energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania jest zmiana zapisów w regulaminie. Zmiany mają charakter kosmetyczny. Podzielniki ciepła zostaną zastąpione ciepłomierzami. Dwa punkty dotyczące obecnych podzielników ciepła zostają wykreślone.

Pełna treść poddanych pod głosowanie uchwał znajduje się poniżej.

W najbliższych dniach członkowie Zarządu odwiedzą Państwa mieszkanie w celu przeprowadzenia głosowania.

Z poważaniem.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Andrzej Kołacki

Piotr Kiełtyka


Uchwała nr 05.15

Uchwała nr 06.15

Uchwała nr 07.15

Regulamin rozliczania kosztów mediów