Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Opinia prawna na temat listu otwartego Pana Krzysztofa R.

List otwarty zawiera opis zdarzeń do których doszło na Rocznym Zebraniu Właścicieli ANP1, które odbyło się 27.03.2012 r. wzbogacony o komentarz autora oraz następne powiązane zdarzenia z kwietnia i maja 2012 r. Wg twórcy listu doszło wtedy do rezygnacji trzech członków zarządu z pełnionej przez nich funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli. Czwarty z członków Zarządu złożył ustne „przyrzeczenie” o tym, że zrezygnuje z funkcji z dniem 08.05.2012 r. Autor listu wywiesił samodzielnie informację o zbliżającym się zebraniu i o rezygnacji wszystkich członków zarządu. W samym liście nazwał planowane Zebranie Wspólnoty spotkaniem towarzyskim pozbawionym mocy prawnej i ogłosił zwołanie Zebrania Nadzwyczajnego.

Zgodnie z przywoływanym w liście komentarzem Krzysztofa Lewandowskiego dla serwisu LexPolonica (choć nie jest to bezdyskusyjny i bezdyskusyjnie przyjmowany pogląd, to jednak przeważa w doktrynie prawniczej) w przypadku, gdy funkcjonuje Zarząd, oświadczenie woli dla swojej skuteczności musi być złożone właśnie temu organowi.

W świetle wyjaśnień członków Zarządu należy uznać, że nie doszło do złożenia oświadczenia woli Zarządowi. Rezygnacja nie została zaprotokołowania, a wspomniane w liście słowa nie były oświadczeniem woli składanym zarządowi, ale padły pod wpływem emocji w trakcie dyskusji, były kierowane do rozmówców bez chęci wywołania skutków prawnych i przedstawiały jedynie możliwość powzięcia takiego rozwiązania. Słowa takie nie mogą stanowić skutecznej rezygnacji gdyż nie spełniają podawanych powyżej wymogów.

Należy także zauważyć, iż wg samego autora listu pan Kołacki przez cały czas był członkiem Zarządu, więc Zarząd istniał (wg treści listu nie złożył on rezygnacji, a jedynie przyrzeczenie, iż uczyni to w przyszłości).

Zwołane przez autora listu Nadzwyczajne Zebranie Właścicieli jest pozbawione mocy prawnej, gdyż zostało zwołane wbrew przepisom prawa. Zgodnie z treścią art. 31 pkt b) Ustawy o własności lokali zwoływane jest przez Zarząd na wniosek współwłaścicieli, a nie przez samych współwłaścicieli.

W świetle można uznać, iż powyższy list otwarty narusza dobra osobiste wspólnoty mieszkaniowej, zarzucając jej bezpodstawnie działanie niezgodne z prawem.