Apartamenty na Polanie 1

Serdecznie witamy Państwa na stronie WM Apartamenty na Polanie 1.

Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Wspólnoty Mieszkaniowej „AnP 1 |Strzelców 38, 40, 42”

przy ulicy Strzelców 38, 40, 42 w Gdyni

 

Mieszkańcy obowiązani są:

 1. Utrzymywać lokale mieszkalne i pomieszczenia do nich przynależne w należytym stanie technicznym

       i sanitarno – porządkowym, a w szczególności:

 • wykonywać bieżące konserwacje oraz naprawy lokalu i urządzeń w nim zamontowanych,

v a w szczególności nieczystości stałe z lokali wynosić wyłącznie do pojemników znajdujących się w pomieszczeniach śmietnikowych – w przypadku ich przepełnienia, nieczystości należy pozostawiać obok – wyłącznie w workach z tworzywa sztucznego.

 1. Dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją elementy nieruchomości przeznaczone do

            wspólnego korzystania (klatki schodowe, korytarze, otoczenie budynku, hala garażowa).

 1. Zachować ciszę nocną w godzinach od 2200 do 600.
 2. Przeprowadzać prace remontowe lokali w sposób nie utrudniający korzystania
  z nieruchomości innym mieszkańcom, a w szczególności:

v  Uprzedzać sąsiadów o zamiarze prowadzenia prac remontowych uciążliwych dla otoczenia,

v  Wywozić niezwłocznie po zakończeniu prac odpady budowlane z lokalu (w tym gruz)
na własny koszt

Uwaga! Odpadów tych nie wolno wrzucać do pojemników na nieczystości komunalne.

Prace o wzmożonym natężeniu hałasu wykonywać wyłącznie w dni robocze od godz. 8ºº do 18ºº, w soboty  – od godz.10ºº do 15ºº.

v  Po wykonanym remoncie doprowadzić otoczenie do należytej czystości i porządku.

 1. Dbać o czysty i estetyczny wygląd balkonów.
 2. Podlewać zieleń na oknie lub balkonie w sposób nie powodujący uciążliwości innym mieszkańcom.
 3. Parkować pojazdy wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i w sposób nie utrudniający ruchu

            pieszego, nie niszczący zieleni, nie tarasujący bezpośrednich stref wejścia z hali garażowej do budynku

 1. Ochraniać środowisko naturalne – nie myć pojazdów w obrębie nieruchomości, reagować na wycieki

            oleju z pojazdów.

Zabrania się:

 1. Przechowywać w piwnicach i garażu podziemnym materiały łatwopalne (w tym benzyny), wybuchowe,

          trujące, żrące i cuchnące.

 1. Przechowywać, składować, wystawiać sprzęty i inne przedmioty (materiały budowlane, urządzenia

          techniczne, meble, gruz itp.) na chodnikach i placach przylegających do budynku oraz na klatce

schodowej, garażu i innych pomieszczeniach lub miejscach wspólnego użytku.

 1. Osobom nie upoważnionym wchodzić do pomieszczeń wyposażonych w instalacje wspólne
  i  dokonywać ich naprawy,
 2. Wynosić materiały łatwopalne, wybuchowe, trujące i inne niebezpieczne do pojemników

umieszczonych w pomieszczeniu śmietnikowym

 1. Hodować zwierzęta w pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Wywieszać mokrą, kapiącą odzież, pościel, bieliznę, dywany itp. w oknach lub na balkonach.
 3. Wylewać lub wyrzucać nieczystości z okien i balkonów.
 4. Umieszczać na elewacji budynku lub klatce schodowej gablot reklamowych, szyldów i innych tablic

          informacyjnych bez zgody Wspólnoty Mieszkaniowej.

 1. Instalować na dachu lub zewnętrznej elewacji budynku anten telewizyjnych, radiowych bez zgody

          Wspólnoty Mieszkaniowej.

 1. Wyrzucać do muszli klozetowej przedmiotów mogących powodować niedrożność instalacji kanalizacyjnej.
 2. Palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach wspólnego użytkowania.
 3. Wykorzystywania komórek lokatorskich do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

13.     Parkowania pojazdów na drodze pożarowej, wjazd udostępniony jest dla pojazdów

       uprzywilejowanych Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna oraz dostaw przesyłek pocztowych

       kurierskich

 14.     Zabrania się prowadzenia prac budowlanych na częściach wspólnych budynku ( w szczególności prac

          pylących)

Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe:

Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do stałej opieki i zachowania środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo otoczenia i stosować następujące zasady:

1.    Zakazane jest wypuszczanie i pozostawianie psów bez dozoru. Psa należy wyprowadzać na smyczy

 1. Nie wolno wprowadzać zwierząt na place zabaw oraz do piaskownic.
 2.  Zwierzęta nie powinny zakłócać spokoju .

4.    Dla zwierząt uznanych za niebezpieczne, a w szczególności psów rasy, uznanej za agresywną, wymagane

jest posiadanie przewidzianego prawem zezwolenia na jego utrzymanie.

5.     Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta na klatkach schodowych, piwnicach, podwórku
i terenach zielonych winny być bezzwłocznie usuwane przez ich właścicieli lub opiekunów.

6.     Zabrania się wyprowadzania zwierząt na teren dachu zielonego oraz na wspólne tereny w obrębie osiedla

 

Wymagania wobec właścicieli lokali położonych na na parterze, którzy mają prawo do wyłącznego korzystania z ogródków :

 

1.   Utrzymywanie ogródków lokatorskich w stanie nie odbiegającym od reszty  terenu zielonego (regularne

koszenie)

2. Zabrania się montażu mebli, urządzeń, elementów malej architektury (pergole, płoty itp.)

3. Zabrania się nasadzania roślin w gruncie z uwagi na możliwość uszkodzenia izolacji przeciwwodnej dachu

hali garażowej

 

 

  Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników nieruchomości.